Oudercomité / OC

Stichting Oudercomité Basisschool Franciscus Bunde

Basisschool Franciscus Bunde kent behalve een Medezeggenschapsraad ook een Oudercomité waarin ouders vertegenwoordigd zijn.

Het Oudercomité (OC) heeft als doel de belangen van de ouders te behartigen en de samenwerking tussen de ouders en het personeel te stimuleren. De leden van de stichting zetten zich actief in voor een aantal zaken, met name voor verschillende activiteiten die op school voor en door de kinderen georganiseerd worden.

De stichting heeft ongeveer 17 leden waarvan 3 leden het dagelijkse bestuur vormen.
Elk schooljaar worden commissies samengesteld die samen met de leerkracht(en) activiteiten organiseren.

Ouders die willen deelnemen zijn steeds welkom; niet alleen zoeken we geregeld leden voor het OC maar kunnen we ook goed (hulp-)ouders gebruiken die af en toe een keer kunnen helpen bij verschillende activiteiten.

Overleg

Het OC heeft periodiek een overleg met de directeur van de school. Daarin komen onderwerpen aan de orde die de directie, de leerkrachten of de ouders vanuit het OC inbrengen. Zowel de dagelijkse gang van zaken als de ontwikkeling van de school op langere termijn komen hierbij aan de orde.  Ook bespreken we in dit overleg de voortgang in de verschillende commissies.

Informatie

De medezeggenschapsraad en het oudercomité hebben regelmatig contact en informeren elkaar. De ouders of verzorgers van de leerlingen worden o.a. via de website en het medium ‘ISY’ van de nodige informatie voorzien over hetgeen speelt in het OC en de nog op stapel staande activiteiten.

Als ouders vragen en/of opmerkingen hebben, kunnen ze deze per mail aan het OC stellen of één van de ouders uit het OC hierover aanspreken.

Activiteiten

Het OC organiseert samen met de leerkrachten een aantal activiteiten :
– Eerste contact met nieuwe ouders (begin schooljaar en opendag)
– het Sinterklaasfeest
– de kerstactiviteit
– de Konings(sport)dag
– de schoolreizen
– carnavalsviering
– solidariteitsactie
– het Paasfeest
– de Schoolverlatersdagen
– de Musical (afscheid groep 8)
– het Voorzomerfeest

De commissies van het OC zijn per activiteit ingedeeld.
Het aantal bijeenkomsten verschilt per commissie en is afhankelijk van de omvang van de organisatie van een activiteit.

Organisatie

Het OC streeft naar een goede vertegenwoordiging van elke groep van BS Franciscus; 6 ouders uit groep 1- 2, 6 ouders uit groep 3- 4 en 6 ouders  uit groep 6, 7 en 8, maar wil in ieder geval van elke groep graag één ouder in het OC vertegenwoordigd zien.
De ouders mogen lid van het OC blijven zo lang zij kinderen bij BS Franciscus Bunde hebben.

Ieder lid van het OC heeft zitting in één of meer commissies. Naast de tweemaandelijkse vergadering komen de commissies af en toe bij elkaar; de frequentie daarvan hangt erg af van de commissie en de activiteit. De ene is heel intensief in een korte tijd, de ander incidenteel en een heel schooljaar door.
Het is voor iedereen de keuze om in een bepaalde commissie deel te nemen, afhankelijk van de belangstelling en de beschikbare tijd.

Financiën

Om de diverse activiteiten zoals de schoolreizen, het sinterklaasfeest, carnaval en de sportdagen financieel mogelijk te maken, vraagt het oudercomité een jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan de ouders of verzorgers.
Deze bijdrage bedraagt deze € 30,- per kind. Kinderen die vanaf de kerstvakantie op school komen, betalen  € 20,00. Instromers na de meivakantie betalen € 15,00 voor de rest van het schooljaar.
 
Klik hier om de ouderbrief te downloaden.

U kunt de bijdrage overmaken op banknummer NL25 RABO 010.97.01.852  t.n.v. het Oudercomité BS Franciscus te Bunde  onder vermelding van  voor- en achternaam van het kind en de groep waarin het kind zit.

Dagelijks bestuur van het Oudercomité:

Maykel Heuts, voorzitter
Elke van Westering, vice voorzitter
Esther Rekko, secretaris
Jordy Wessels, penningmeester

Het OC is bereikbaar via het Dagelijks Bestuur of via mail: secretariaatocbunde@gmail.com