Oudercomité / OC

 

Stichting Oudercomité Basisschool Franciscus Bunde 

Basisschool Franciscus Bunde kent naast een Medezeggenschapsraad ook een Oudercomité (OC) waarin ouders vertegenwoordigd zijn. 

Het Oudercomité heeft als doel de belangen van de ouders en kinderen te behartigen en de samenwerking tussen de ouders en het personeel te stimuleren. De leden van de stichting zetten zich actief in voor een aantal zaken, met name voor verschillende activiteiten die op school voor en door de kinderen georganiseerd worden. 

De stichting heeft ongeveer 22 leden waarvan zes leden het dagelijkse bestuur vormen. 
Elk schooljaar worden werkgroepen samengesteld die samen met de leerkracht(en) activiteiten organiseren. 

Ouders die willen deelnemen zijn steeds welkom; niet alleen zoeken we geregeld leden voor het OC maar kunnen we ook goed (hulp-)ouders gebruiken die af en toe een keer kunnen helpen bij activiteiten. 

Overleg 

Het Oudercomité heeft periodiek een overleg met de directeur van de school. Daarin komen onderwerpen aan de orde die de directie, de leerkrachten of de ouders vanuit het OC inbrengen. De ontwikkelingen binnen de school die die relevant zijn voor het Oudercomité komen hierbij aan de orde. Ook bespreken we in dit overleg de voortgang in de verschillende werkgroepen. 

Informatie 

De medezeggenschapsraad en het Oudercomité hebben contact en informeren elkaar. De ouders/verzorgers van de leerlingen worden o.a. via de website en het medium ‘ISY’ van de nodige informatie voorzien over wat er speelt in het OC en de aankomende activiteiten. Sinds kort heeft het OC een eigen Facebookpagina waar activiteiten en informatie gedeeld wordt. 

Als ouders vragen en/of opmerkingen hebben, kunnen ze deze per mail aan het OC stellen of één van de ouders uit het OC hierover aanspreken. 

Activiteiten 

Het OC organiseert samen met de leerkrachten onder andere onderstaande  activiteiten : 

- Sinterklaasviering 

- Kerstviering 

- Carnavalsviering 

- Paasviering 

- Koningsspelen 

- Solidariteitsactie 

- Schoolreisje 

- Voorzomerfeest 

- En diverse kleine activiteiten, zoals kennismaking kleuters, introductie-avond, verschillende keren uithelpen op school (sponsorloop, musical-avond groep 8) 

 

De werkgroepen van het OC zijn per activiteit ingedeeld. De groepen bestaan uit één of twee contactpersonen die met de leerkrachten samenzitten en daarnaast zijn er verschillende groepsleden. Het aantal bijeenkomsten verschilt per werkgroep en is afhankelijk van de omvang van de organisatie van een activiteit. 

Organisatie 

Het OC streeft naar een goede vertegenwoordiging met ouders van kinderen uit alle groepen. De ouders mogen lid van het OC blijven zo lang zij kinderen op BS Franciscus Bunde hebben. 

Ieder lid van het OC heeft zitting in één of meer werkgroepen. Naast de tweemaandelijkse vergadering komen de werkgroepen af en toe bij elkaar; de frequentie daarvan hangt af van de activiteit. De ene is heel intensief in een korte tijd, de ander incidenteel en een heel schooljaar door. Het is voor iedereen de keuze om in een bepaalde werkgroep deel te nemen, afhankelijk van de belangstelling en de beschikbare tijd. 

Financiën 

Het organiseren van al deze festiviteiten en vieringen kost niet alleen tijd, maar ook geld. Dit halen wij op d.m.v. het verzamelen van de vrijwillige ouderbijdrage (€ 30,- per kind) en van onze verdiensten van het Voorzomerfeest. Daarnaast denkt het OC ook na over meer geld genererende activiteiten en acties, zoals meest recent de Speculaasactie en de Kerstwandeling. 

 

De twee grootste kostenposten voor het OC zijn de Sinterklaasviering en het schoolreisje. Mocht het zijn dat de inkomsten onvoldoende zijn, zullen we activiteiten moeten aanpassen of zelfs annuleren. 
 

Klik hier om de ouderbrief te downloaden.

U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op banknummer NL21 RBRB 8841 5848 66 t.n.v. het Oudercomité BS Franciscus te Bunde  onder vermelding van voor- en achternaam van het kind en de groep waarin het kind zit. 

Dagelijks bestuur van het Oudercomité: 

Maykel Heuts, voorzitter 
Elke van Westering-Kroon, vicevoorzitter 
Rachelle Nijsten-Lardinois, secretaris 
Jordy Wessels, penningmeester 
Janine Mouchart-Frissen, bestuurslid 
Angie Jonkhout, bestuurlid  

Het OC is bereikbaar via het Dagelijks Bestuur of via mail:secretariaatocbunde@gmail.com