Medezeggenschapraad / MR

U kunt de MR een mail sturen via: mr.franciscusbu@innovo.nl

Notulen MR  
2020-2021 31-08-2020
  06-10-2020
  18-11-2020
  11-01-2021
  24-02-2021
  06-04-2021
  19-05-2021
2021-2022 29-09-2021

De Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden waarin de geledingen personeel (PMR) en ouders (OMR) van onze school vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan dat het overleg voert met het schoolbestuur. De MR bestaat uit 6 leden, te weten 3 leden gekozen uit en door personeel en 3 leden gekozen uit en door de ouders. Een zittingsperiode is 3 jaar. Leden kunnen zich terstond herkiesbaar stellen. Daarnaast is de school in de GMR (gemeenschappelijke MR) van de stichting INNOVO vertegenwoordigd middels ouders (kan ook van andere scholen zijn). Hier worden alle bovenschoolse zaken besproken. De MR-vergaderingen zijn openbaar.

De 3 teamleden zijn:
Gina Niessen
Gabriëlle Engelen
Peter Vroomen
Deze personeelsleden zijn op school bereikbaar.  Tel. 043-3641508

De 3 ouderleden zijn:
Simone Meewis
Thera Lardinois
Martijn Kempen

De directeur Ron Winkens is aanwezig als adviseur van de MR.