Medezeggenschap Raad / MR

U kunt de MR een mail sturen via: mr.franciscusbu@innovo.nl

Notulen MR  
   
2022-2023 Jaarverslag 2021-2022
  21-09-2022
  09-11-2022
  19-12-2022
  08-02-2023
  30-03-2023
  10-05-2023
  21-06-2023
  Jaarverslag 2022-2023
2023-2024 22-02-2024

De Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden waarin de geledingen personeel (PMR) en ouders (OMR) van onze school vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad is het wettelijke orgaan dat het overleg voert met het schoolbestuur. De MR bestaat uit 6 leden, te weten 3 leden gekozen uit en door personeel en 3 leden gekozen uit en door de ouders. Een zittingsperiode is 3 jaar. Leden kunnen zich terstond herkiesbaar stellen. Daarnaast is de school in de GMR (gemeenschappelijke MR) van de stichting INNOVO vertegenwoordigd middels ouders (kan ook van andere scholen zijn). Hier worden alle bovenschoolse zaken besproken. De MR-vergaderingen zijn openbaar.

De 3 teamleden zijn:
Gina Niessen - Secretaris
Gabriëlle Engelen
Jos Janssen
Deze personeelsleden zijn op school bereikbaar.  Tel. 043-3641508

De 3 ouderleden zijn:
Thera Lardinois - Voorzitter
Karin America
Martijn Kempen

De directeur Ron Winkens is aanwezig als adviseur van de MR.